အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, May 21, 2021 - 13:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၅၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄16523
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, February 5, 2021 - 17:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ ရေဆင်းတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) သုတေသနလက်ထောက်(၃)၊ ပညာရှင်အဆင့်(၂) ရာထူးနေရာ (၃)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/ ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Sunday, February 28, 2021 - 04:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၅၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန တယ်လီဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၁ email administration@forest.gov.mm ရုံးအမှတ် (၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန နေပြည်တော်
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
အကြောင်းအရာ: