အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၀၅403/ ၀၆၇-၃၄၀၅၁80
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, February 9, 2024 - 13:15
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး(လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၄)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/ ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, February 9, 2024 - 13:15
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာစီစဉ်ရေးမှူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၅)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/ ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, February 9, 2024 - 13:00
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး(လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၃၀) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
၀၆၇ ၃၄၁၆၅၂၃
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, November 19, 2021 - 10:00
အကြောင်းအရာ:
Installation of participatory database to NTFP for social innovation with green business အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, May 21, 2021 - 13:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၅၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄16523
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Friday, February 5, 2021 - 17:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ ရေဆင်းတွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) သုတေသနလက်ထောက်(၃)၊ ပညာရှင်အဆင့်(၂) ရာထူးနေရာ (၃)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာပုံစံ:
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၃/ ၀၆၇-၃၄၀၅၁၈၀
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
Sunday, February 28, 2021 - 04:30
အကြောင်းအရာ:
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ်၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၅၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန တယ်လီဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၁ email [email protected] ရုံးအမှတ် (၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန နေပြည်တော်
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
အကြောင်းအရာ: