ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ပြီးစီးမှု

ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဧရိယာ
2016-2019 ကချင် 29ဖွဲ့ 971ဦး 8967.36ဧက
2016-2019 ကယား 36ဖွဲ့ 1889ဦး 3234.31ဧက
2016-2019 ကရင် 42ဖွဲ့ 623ဦး 8514.19ဧက
2016-2019 ချင်း 84ဖွဲ့ 1298ဦး 8009.73ဧက
2016-2019 စစ်ကိုင်း 1165ဖွဲ့ 16178ဦး 117897.48ဧက
2016-2019 တနင်္သာရီ 38ဖွဲ့ 2179ဦး 15278.23ဧက
2016-2019 နေပြည်တော် 188ဖွဲ့ 1464ဦး 6237.92ဧက
2016-2019 ပဲခူး 262ဖွဲ့ 5063ဦး 29911.05ဧက
2016-2019 မကွေး 661ဖွဲ့ 21883ဦး 106627.54ဧက
2016-2019 မန္တလေး 252ဖွဲ့ 6003ဦး 22043.34ဧက
2016-2019 မွန် 9ဖွဲ့ 157ဦး 375.93ဧက
2016-2019 ရခိုင် 184ဖွဲ့ 5406ဦး 22585.26ဧက
2016-2019 ရန်ကုန် 5ဖွဲ့ 58ဦး 189.30ဧက
2016-2019 ရှမ်း 328ဖွဲ့ 12922ဦး 58410.37ဧက
2016-2019 ဧရာဝတီ 77ဖွဲ့ 2165ဦး 13041.44ဧက
စုစုပေါင်း
4840ဖွဲ့
112108ဦး
616257.92ဧက