ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကုန်းကြမ်းစိုက်ခင်း(ကြံ/သီဟိုဠ်/ပီလောပီနံ/ကော်ဖီ)တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူကလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

procedure: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.