ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

procedure: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.