ပုဂ္ဂလိက(ရော်ဘာ၊ ဆီအုန်း၊ စက်မှုကုန်းကြမ်း)စိုက်ခင်းတည်ထောင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

procedure: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.