ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

procedure: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.