သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသ ကြီး / ပြည်နယ်

စီးပွားရေး

 

ရေဝေရေလဲ

 

ဒီရေတော

 

စုစုပေါင်း

 

ဧက

ရှင်ပင်

%

ဧက

ရှင်ပင်  %

ဧက

ရှင်ပင်  %

ဧက

ရှင်ပင် %

ကချင်

-

-

၁၇၅

၉၄.၂၆

-

-

၁၇၅

၉၄.၂၆

ကယား

၂၀၀

၉၅.၄၀

၂၉၀

၉၀.၉၉

-

-

၄၉၀

၉၄.၅၅

ကရင်

-

-

၅၀

၉၆.၅၄

-

-

၅၀

၉၆.၅၄

ချင်း

၅၅၀

၈၉.၄၂

၃၂၅

၉၀.၉၀

-

-

၈၇၅

၈၉.၅၅

စစ်ကိုင်း

၂၃၅၀

၉၅.၁၉

၁၅၀

၉၃.၄၃

-

-

၂၅၀၀

၉၅.၁၇

တနင်္သာရီ

၁၄၀၀

၉၅.၃၄

၄၅

၉၄.၁၀

၅၀

၉၆.၉၄

၁၄၉၅

၉၅.၃၉

ပဲခူး

၄၂၃၅

၉၅.၁၉

၅၀

၉၁.၅၆

-

-

၄၂၈၅

၉၅.၁၉

မကွေး

၁၄၀၀

၉၂.၆၃

၂၅၀

၈၆.၇၆

-

-

၁၆၅၀

၉၂.၄၆

မန္တလေး

၁၀၁၀

၉၆.၃၀

၅၄၅

၉၆.၁၈

-

-

၁၅၅၅

၉၆.၂၉

၁၀

နေပြည်တော်

၂၀၀

၉၄.၉၈

၅၀

၈၄.၅၁

-

-

၂၅၀

၉၄.၅၇

၁၁

မွန်

၁၀၀

၈၅.၇၀

-

-

-

-

၁၀၀

၈၅.၇၀

၁၂

ရခိုင်

၃၀၀

၉၄.၆၈

-

-

၂၃၀

၂၇၈၃၀၀

၅၃၀

၉၄.၆၈

၁၃

ရန်ကုန်

၄၀၀

၉၆.၉၄

-

-

-

-

၄၀၀

၉၆.၉၄

၁၄

ရှမ်း(တောင်ကြီး)

၁၇၅

၉၅.၆၀

၁၇၀

၉၅.၁၃

-

-

၃၄၅

၉၅.၅၄

၁၅

ရှမ်း(လားရှိုး)

၁၀၀

၉၃.၅၃

၅၀

၈၂.၆၆

-

-

၁၅၀

၉၂.၇၀

၁၆

ရှမ်း(ကျိုင်းတုံ)

၂၀၀

၉၁.၈၀

၁၀၀

၉၃.၁၇

-

-

၃၀၀

၉၁.၉၁

၁၇

ဧရာဝတီ

၂၃၅၀

၉၄.၇၃

-

-

၂၈၀၀

၉၂.၅၅

၅၁၅၀

၉၃.၅၅

 

စုစုပေါင်း

၁၄၉၇၀

၉၄.၆၈

၂၂၅၀

၉၂.၄၆

၃၀၈၀

၉၂.၇၈

၂၀၃၀၀

၉၄.၃၂

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ရေးဆွဲထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတိုင်း စီးပွားရေး စိုက်ခင်း (၁၄၉၇၀)ဧက၊ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း(၂၂၅၀)ဧက နှင့် ဒီရေတောစိုက်ခင်း(၃၀၈၀)ဧက၊ စုစုပေါင်း (၂၀၃၀၀)ဧက စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။