ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း

ကျေးလက်ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာသစ်တောထွက်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် အထောက်အပံ့ပြုရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည် ရရှိစေရန်ဟူသော ရည်မှန်းချက်များဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ (၈) ရက်နေ့တွင် ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(အသစ်)ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းကို အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် (က) ဒေသခံပြည်သူများအတွက် သစ်နှင့် သစ်မဟုတ်သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်း အစ ရှိသည့် သစ်တောနှင့် သစ်ပင်ဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန်၊ ( ခ) ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့နည်းစေရန်၊ ( ဂ) သစ်တောဖုံးလွှမ်းသည့်ဧရိယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ရေရှည်တည်တံ့ စေရန် နှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန်၊ (ဃ) ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်သော သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ( င) သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းတို့ကို ကာကွယ် ထိန်း သိမ်းခြင်းဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရေး အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု များ တိုးပွား လာစေရန်။