တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆိးရမိမှု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၁၁၅.၃၃၇၄

၇.၈၂၂၆

၄၂၄.၆၅၉၇

၅၄၇.၈၁၉၇

၅၃

၅၂

ကယား

၂၃၃.၁၃၆၆

၁၉၀.၆၂၇၂

၀.၀၇၆၈

၄၂၃.၈၄၀၆

၁၅

ကရင်

၀.၀၀၀၀

၁၇.၃၁၆၇

၁၃၅၂.၉၅၅၃

၁၃၇၀.၂၇၂၀

၂၇

ချင်း

၁.၅၅၈၄

၁၂.၃၇၈၃

၄၇.၈၈၃၃

၆၁.၈၂၀၀

၂၈

စစ်ကိုင်း

၆၁၁.၇၇၀၀

၅၀၅.၈၇၉၉

၁၅၆၃.၉၈၉၄

၂၆၈၁.၆၃၉၃

၂၃၃

၁၈၅

၁၀၈

တနင်္သာရီ

၀.၀၀၀၀

၉၇.၉၈၁၂

၃၈၅.၁၄၁၂

၄၈၃.၁၂၂၄

၈၄

၃၄

၁၄

ပဲခူး

၁၃၄၅.၅၇၆၇

၇၈၁.၈၇၁၀

၃၃၉.၇၇၂၇

၂၄၆၇.၂၂၀၄

၁၅၁

၁၅၉

၃၉

မကွေး

၁၆၀.၆၅၃၄

၁၉၄.၇၄၇၇

၁၆၁.၃၅၃၅

၅၁၆.၇၅၄၆

၁၃၂

၆၆

၁၅

မန္တလေး

၁၄၃.၀၄၀၈

၁၃၈.၂၃၃၀

၆၇၅.၂၈၄၃

၉၅၆.၅၅၈၁

၁၇၈

၈၁

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၂.၆၈၅၂

၁၉.၀၂၃၁

၁၃၈.၄၉၀၆

၁၈၀.၁၉၈၉

၃၀

၃၅

၁၁

မွန်

၁၆.၆၉၂၀

၁၃၁.၂၆၁၈

၃၇.၆၉၅၂

၁၈၅.၆၄၉၀

၅၃

၁၆

၁၂

ရခိုင်

၄.၀၆၃၄

၅.၁၄၂၄

၉၄၂.၈၆၆၅

၉၅၂.၀၇၂၃

၂၂

၁၆

၁၃

ရန်ကုန်

၆၀.၉၇၆၆

၅၂.၈၃၇၂

၁၀၅.၁၂၅၆

၂၁၈.၉၃၉၄

၆၇

၃၅

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၂၅၀.၆၉၇၆

၂၁၇.၀၁၉၄

၁၆၆.၈၄၂၃

၆၃၄.၅၅၉၃

၇၁

၄၅

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၇၈.၀၇၄၂

၈၀.၄၆၃၀

၁၈.၉၀၉၂

၁၇၇.၄၄၆၄

၃၈

၄၁

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၃၁.၅၈၁၈

၅၂.၅၂၅၀

၁၁.၄၂၈၄

၉၅.၅၃၅၂

၃၄

၁၇

ဧရာဝတီ

၂၂.၃၆၈၂

၉၇.၆၁၁၄

၂၉၆.၅၈၉၀

၄၁၆.၅၆၈၆

၁၁၆

၄၀

စုစုပေါင်း

၃၀၉၈.၂၁၂၃

၂၆၀၂.၇၄၀၉

၆၆၆၉.၀၆၃၀

၁၂၃၇၀.၀၁၆၂

၁၃၃၂

၈၂၉

၂၂၀