တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆိးရမိမှု

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၁၁၅.၃၃၇၄

၇.၈၂၂၆

၄၂၄.၆၅၉၇

၅၄၇.၈၁၉၇

၅၃

၅၂

ကယား

၂၃၃.၁၃၆၆

၁၉၀.၆၂၇၂

၀.၀၇၆၈

၄၂၃.၈၄၀၆

၁၅

ကရင်

၀.၀၀၀၀

၁၇.၃၁၆၇

၁၃၅၂.၉၅၅၃

၁၃၇၀.၂၇၂၀

၂၇

ချင်း

၁.၅၅၈၄

၁၂.၃၇၈၃

၄၇.၈၈၃၃

၆၁.၈၂၀၀

၂၈

စစ်ကိုင်း

၆၁၁.၇၇၀၀

၅၀၅.၈၇၉၉

၁၅၆၃.၉၈၉၄

၂၆၈၁.၆၃၉၃

၂၃၃

၁၈၅

၁၀၈

တနင်္သာရီ

၀.၀၀၀၀

၉၇.၉၈၁၂

၃၈၅.၁၄၁၂

၄၈၃.၁၂၂၄

၈၄

၃၄

၁၄

ပဲခူး

၁၃၄၅.၅၇၆၇

၇၈၁.၈၇၁၀

၃၃၉.၇၇၂၇

၂၄၆၇.၂၂၀၄

၁၅၁

၁၅၉

၃၉

မကွေး

၁၆၀.၆၅၃၄

၁၉၄.၇၄၇၇

၁၆၁.၃၅၃၅

၅၁၆.၇၅၄၆

၁၃၂

၆၆

၁၅

မန္တလေး

၁၄၃.၀၄၀၈

၁၃၈.၂၃၃၀

၆၇၅.၂၈၄၃

၉၅၆.၅၅၈၁

၁၇၈

၈၁

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၂.၆၈၅၂

၁၉.၀၂၃၁

၁၃၈.၄၉၀၆

၁၈၀.၁၉၈၉

၃၀

၃၅

၁၁

မွန်

၁၆.၆၉၂၀

၁၃၁.၂၆၁၈

၃၇.၆၉၅၂

၁၈၅.၆၄၉၀

၅၃

၁၆

၁၂

ရခိုင်

၄.၀၆၃၄

၅.၁၄၂၄

၉၄၂.၈၆၆၅

၉၅၂.၀၇၂၃

၂၂

၁၆

၁၃

ရန်ကုန်

၆၀.၉၇၆၆

၅၂.၈၃၇၂

၁၀၅.၁၂၅၆

၂၁၈.၉၃၉၄

၆၇

၃၅

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၂၅၀.၆၉၇၆

၂၁၇.၀၁၉၄

၁၆၆.၈၄၂၃

၆၃၄.၅၅၉၃

၇၁

၄၅

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၇၈.၀၇၄၂

၈၀.၄၆၃၀

၁၈.၉၀၉၂

၁၇၇.၄၄၆၄

၃၈

၄၁

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၃၁.၅၈၁၈

၅၂.၅၂၅၀

၁၁.၄၂၈၄

၉၅.၅၃၅၂

၃၄

၁၇

ဧရာဝတီ

၂၂.၃၆၈၂

၉၇.၆၁၁၄

၂၉၆.၅၈၉၀

၄၁၆.၅၆၈၆

၁၁၆

၄၀

စုစုပေါင်း

၃၀၉၈.၂၁၂၃

၂၆၀၂.၇၄၀၉

၆၆၆၉.၀၆၃၀

၁၂၃၇၀.၀၁၆၂

၁၃၃၂

၈၂၉

၂၂၀

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ဩဂုတ်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၇၁၇.၈၃၅၀

၈၁.၅၄၈၈

၂၀၉၇.၅၈၅၅

၂၈၉၆.၉၆၉၃

၂၇

၁၃၇

၁၆၆

ကယား

၉၈၃၅.၉၄၃၉

၁၄၂၀.၄၃၉၁

၁.၆၁၆၂

၁၁၂၅၇.၉၉၉၂

၄၁

၃၃

ကရင်

၃.၅၄၃၆

၁၄.၄၇၂၀

၁၇၂.၉၅၁၈

၁၉၀.၉၆၇၄

၈၅

၂၂

ချင်း

၂၆.၇၇၅၇

၁၀၄.၃၅၁၅

၁၀၇.၄၅၁၀

၂၃၈.၅၇၈၂

၈၆

၁၅

စစ်ကိုင်း

၂၅၆၆.၅၉၃၀

၁၈၉၃.၆၃၀၈

၄၇၀၅.၄၂၈၈

၉၁၆၅.၆၅၂၆

၆၈၃

၇၆၉

၁၁၈

တနင်္သာရီ

၀.၄၈၂၀

၃၈၇.၄၄၆၈

၆၀၇.၈၃၃၆

၉၉၅.၇၆၂၄

၂၅၇

၆၅

၂၀

ပဲခူး

၂၉၆၁.၇၃၀၁

၁၁၄၄.၀၇၄၅

၈၃၇.၆၀၈၂

၄၉၄၃.၄၁၂၈

၅၄၆

၃၈၈

၅၄

မကွေး

၅၄၄.၇၇၃၂

၆၉၄.၂၁၄၄

၃၈၀.၆၁၁၇

၁၆၁၉.၅၉၉၃

၃၇၈

၁၄၄

၁၁

မန္တလေး

၅၀၀.၉၉၇၇

၇၂၉.၆၉၈၃

၅၈၁.၇၇၅၇

၁၈၁၂.၄၇၁၇

၄၈၂

၃၂၇

၁၀

‌နေပြည်တော်

၄၇.၈၂၈၀

၅၆.၃၅၅၉

၄၂၂.၁၂၈၈

၅၂၆.၃၁၂၇

၁၄၉

၁၁၄

၁၉

၁၁

မွန်

၈.၅၃၉၈

၆၆၃.၇၂၄၈

၃၂၇.၃၁၄၀

၉၉၉.၅၇၈၆

၁၃၂

၄၃

၁၂

ရခိုင်

၂၅.၇၃၄၆

၅၁.၇၇၆၄

၁၆၀၂.၀၁၁၄

၁၆၇၉.၅၂၂၄

၁၈၇

၆၁

၁၃

ရန်ကုန်

၁၃၄.၃၉၃၆

၁၃၅.၄၂၅၇

၄၆၂.၅၅၁၂

၇၃၂.၃၇၀၅

၁၆၇

၁၀၈

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၁၇၆.၂၇၄၃

၄၆၂.၀၁၄၄

၁၄၃၄.၆၂၂၆

၂၀၇၂.၉၁၁၃

၂၄၁

၁၄၈

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၅၂၀.၆၄၁၆

၄၅၆.၈၁၄၁

၁၃၃.၈၇၀၆

၂၁၁၁.၃၂၆၃

၁၇၉

၂၁၂ ၁၅

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၂၄.၁၀၇၈

၁၆၃.၉၀၁၉

၄၈.၀၃၉၀

၂၃၆.၀၄၈၇

၁၉ ၂၂

၁၇

ဧရာဝတီ

၁၂.၉၂၅၀

၁၁၃.၄၁၃၈

၃၀၆၇.၁၁၆၈

၃၁၉၃.၄၅၅၆

၅၁၅

၁၇၈ ၃၉

စုစုပေါင်း

၁၉၁၀၉.၁၁၈၉

၈၅၇၃.၃၀၃၂

၁၆၉၉၀.၅၁၆၉

၄၄၆၇၂.၉၃၉၀

၂၈

၄၂၈၄

၂၈၁၅

၃၁၅

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဧပြီလအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၄၆၆.၂၅

၃၄.၇၄

၁၃၁၀.၇၂

၁၈၁၁.၇၁

၁၆

၄၀

၈၇

ကယား

၉၈၁၃.၄၈

၁၃၆၆.၄၄

၀.၀၀

၁၁၁၇၉.၉၂

၁၀

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၁၂၂.၃၀

၁၂၉.၉၆

၂၈

ချင်း

၁၆.၉၈

၂၉.၉၈

၄၃.၇၅

၈၁.၇၁

၄၄

စစ်ကိုင်း

၁၁၅၈.၀၅

၈၃၀.၂၄

၁၇၀၉.၉၁

၃၆၉၈.၂၀

၂၀၁

၂၀၆

၆၄

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၇.၅၉

၂၇၄.၈၀

၄၉၂.၃၉

၁၃၇

၂၆

၁၂

ပဲခူး

၂၀၅၇.၅၁

၆၅၉.၂၁

၅၀၉.၁၉

၃၂၂၅.၉၀

၂၉၅

၂၁၈

၃၄

မကွေး

၃၃၀.၅၂

၃၃၂.၉၀

၁၄၈.၁၀

၈၁၁.၅၃

၁၅၂

၅၀

မန္တလေး

၂၈၇.၄၁

၃၂၁.၄၅

၃၁၃.၄၂

၉၂၂.၂၈

၁၅၉

၁၁၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၇.၉၂

၁၈.၈၀

၁၉၉.၀၂

၂၄၅.၇၄

၄၇

၂၉

၁၁

မွန်

၂.၇၆

၁၀၀.၂၇

၂၄၇.၀၄

၃၅၀.၀၇

၂၇

၁၂

၁၂

ရခိုင်

၇.၀၉

၈.၇၈

၉၃၇.၂၉

၉၅၃.၁၆

၄၆

၁၃

၁၃

ရန်ကုန်

၇၅.၀၀

၁၀၉.၂၇

၂၉၄.၅၄

၄၇၈.၈၀

၆၇

၅၀

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၆၄.၈၁

၂၅၀.၂၆

၄၆၀.၃၉

၇၇၅.၄၆

၇၆

၅၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၀၈၇.၄၉

၁၂၀.၀၉

၇၆.၈၅

၁၂၈၄.၄၂

၅၇

၆၃ ၁၁

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၅.၁၇

၂၉.၉၃

၁၃၉.၈၀

၁၂ ၁၅

၁၇

ဧရာဝတီ

၉.၃၉

၆၅.၀၄

၁၇၅၅.၉၁

၁၈၃၀.၃၄

၂၈၅

၉၂ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၅၄၂၁.၆၄

၄၅၆၅.၆၀

၈၄၂၄.၁၆

၂၈၄၁၁.၄၁

၁၆

၁၆၈၂

၁၀၆၄

၁၇၂

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၃၀၀.၇၂

၃၁.၉၄

၅၂၄.၀၂

၈၅၆.၆၈

၃၁

၃၆

ကယား

၉၈၀၇.၇၉

၁၃၅၃.၄၆

၀.၀၀

၁၁၁၆၁.၂၅

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၈၂.၄၈

၉၀.၁၅

၂၅

ချင်း

၁၃.၉၁

၂၄.၇၁

၂၄.၆၇

၆၃.၃၀

၃၅

စစ်ကိုင်း

၆၂၈.၀၇

၅၃၄.၁၁

၁၄၄၀.၄၆

၂၆၀၂.၆၄

၁၅၁

၁၆၈

၃၉

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၀.၈၉

၁၈၅.၈၃

၃၉၆.၇၂

၇၅

၁၉

ပဲခူး

၁၈၃၆.၉၄

၅၂၂.၅၂

၃၆၇.၁၈

၂၇၂၆.၆၅

၂၂၇

၁၇၄

၃၀

မကွေး

၃၀၉.၈၉

၂၃၁.၇၀

၁၁၃.၄၃

၆၅၅.၀၁

၉၀

၃၆

မန္တလေး

၁၄၇.၅၄

၂၅၈.၂၁

၂၁၂.၂၃

၆၁၇.၉၉

၁၀၇

၉၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၃.၁၅

၁၃.၇၆

၁၅၈.၂၈

၁၉၅.၂၀

၄၃

၂၈

၁၁

မွန်

၀.၀၉

၉၂.၂၁

၆၈.၉၄

၁၆၁.၂၄

၁၂

ရခိုင်

၅.၅၉

၈.၂၉

၅၆၃.၇၉

၅၇၇.၆၇

၄၁

၁၂

၁၃

ရန်ကုန်

၅၈.၄၉

၉၆.၅၄

၂၃၄.၈၅

၃၈၉.၈၈

၆၂

၄၄

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၃၀.၃၂

၁၆၆.၆၁

၂၂၁.၉၀

၄၁၈.၈၃

၆၁

၄၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၇၆၉.၉၃

၈၈.၁၃

၆၁.၂၆

၉၁၉.၃၂

၅၁

၅၉ ၁၀

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၂.၆၉

၁၀.၁၂

၁၁၇.၅၁

၁၀ ၁၄

၁၇

ဧရာဝတီ

၆.၀၂

၄၇.၂၉

၁၃၁၇.၇၉

၁၃၇၁.၁၀

၂၂၂

၈၁ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၃၉၅၅.၄၈

၃၇၇၈.၄၂

၅၅၈၇.၂၂

၂၃၃၂၁.၁၂

၁၂၄၄

၈၄၅

၁၃၁

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ စက်တာဘာလအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၈၅၂.၀၅၂၀

၈၆.၄၂၆၂

၃၂၀၂.၁၉၁၃

၄၁၄၀.၆၆၉၅

၂၇

၁၅၃

၁၇၈

ကယား

၉၈၄၅.၇၃၉၉

၁၅၄၅.၁၀၂၉

၁.၆၁၆၂

၁၁၃၉၂.၄၅၉၀

၄၄

၃၅

ကရင်

၃.၅၄၃၆

၁၉.၇၆၂၆

၁၇၂.၉၅၁၈

၁၉၆.၂၅၈၀

၁၀၅

၂၄

ချင်း

၂၇.၄၄၄၇

၁၁၁.၁၈၂၃

၁၁၃.၅၂၃၆

၂၅၂.၁၅၀၆

၁၀၀

၂၁

၁၀

စစ်ကိုင်း

၂၇၂၂.၄၄၈၄

၁၉၆၄.၁၃၆၇

၅၁၀၅.၁၈၆၀

၉၇၉၁.၇၇၁၁

၇၇၈

၈၂၀

၁၂၃

တနင်္သာရီ

၀.၄၈၂၀

၄၂၁.၇၂၇၆

၆၈၁.၆၀၉၇

၁၁၀၃.၈၁၉၃

၂၆၉

၇၂

၂၁

ပဲခူး

၃၁၀၅.၂၁၀၄

၁၁၉၁.၄၈၂၉

၈၆၇.၀၆၅၈

၅၁၆၃.၇၅၉၁

၅၆၇

၄၀၆

၅၈

မကွေး

၅၅၂.၂၃၇၆

၇၃၂.၂၀၉၅

၄၄၃.၀၆၃၈

၁၇၂၇.၅၁၀၉

၄၀၇

၁၅၁

၁၁

မန္တလေး

၅၂၈.၅၉၂၂

၇၆၆.၇၅၄၇

၆၅၄.၄၄၈၅

၁၉၄၉.၇၉၅၄

၅၂၀

၃၄၁

၁၀

‌နေပြည်တော်

၅၄.၇၁၆၆

၅၈.၁၁၀၁

၄၂၉.၆၈၀၄

၅၄၂.၅၀၇၁

၁၅၅

၁၂၀

၂၁

၁၁

မွန်

၈.၅၃၉၈

၆၆၉.၁၄၆၄

၃၂၇.၉၆၀၄

၁၀၀၅.၆၄၆၆

၁၃၄

၄၃

၁၂

ရခိုင်

၂၆.၂၂၃၄

၅၃.၇၀၁၄

၁၈၂၀.၈၄၈၈

၁၉၀၀.၇၇၃၆

၂၀၂

၆၄

၁၃

ရန်ကုန်

၁၄၄.၄၃၇၈

၁၃၉.၇၁၂၅

၄၆၅.၃၄၆၀

၇၄၉.၄၉၆၃

၂၂၄

၁၁၇

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၁၇၉.၃၅၃၉

၄၆၂.၀၁၄၄

၁၄၇၅.၂၃၇၈

၂၁၁၆.၆၀၆၁

၂၅၁

၁၄၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၅၅၄.၆၅၈၂

၄၈၄.၁၆၇၈

၁၈၅.၅၁၀၆

၂၂၂၄.၃၃၆၆

၁၉၄

၂၂၅ ၁၅

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၂၆၅.၃၃၂၈

၃၈၅.၅၇၉၀

၄၈.၀၃၉၀

၂၂၂၄.၃၃၆၆

၁၉၄ ၂၂၅

၁၅

၁၇

ဧရာဝတီ

၁၃.၄၁၂၈

၁၁၄.၃၆၁၈

၃၀၉၈.၅၆၅၄

၃၂၂၆.၃၄၀၀

၅၂၇

၁၈၀ ၃၉

စုစုပေါင်း

၁၉၈၈၄.၄၂၆၁

၉၂၀၅.၅၇၈၈

၁၉၀၉၂.၈၄၅၁

၄၈၁၈၂.၈၅၀၀

၂၈

၄၆၄၉

၂၉၆၈

၃၃၀

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (အောက်တိုဘာလ)ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၄၅.၆၉၆၈

၅.၉၅၄၄

၁၅၉.၆၃၉၆

၂၁၁.၂၉၀၈

ကယား

၁၁၄.၃၇၂၀

၁၁.၀၅၇၄

၀.၀၀၀၀

၁၂၅.၄၂၉၄

ကရင်

၀.၀၀၀၀

၀.၀၀၀၀

၁.၀၆၆၈

၁.၀၆၆၈

ချင်း

၀.၅၁၆၆

၁.၁၈၁၉

၃၁.၇၃၂၄

၃၃.၄၃၀၉

စစ်ကိုင်း

၁၄၉.၉၇၃၃

၉၉.၉၁၈၆

၃၇၈.၀၁၉၀

၆၂၇.၉၁၀၉

၆၉

၄၉

တနင်္သာရီ

၀.၀၀၀၀

၅.၁၁၃၂

၅၃.၆၀၃၂

၅၈.၇၁၆၄

ပဲခူး

၁၂၂.၃၆၂၆

၁၁၉.၇၇၉၅

၅၀.၁၀၁၆

၂၉၂.၂၄၃၇

၄၈

၃၅

မကွေး

၂၀.၃၈၃၇

၃၅.၅၉၃၈

၃၃.၀၃၆၄

၈၉.၀၁၃၉

၂၃

၁၆

မန္တလေး

၇၄.၄၈၈၂

၁၆.၈၈၀၈

၆၅.၅၈၁၃

၁၅၆.၉၅၀၃

၄၃

၂၃

၁၀

‌နေပြည်တော်

၃.၀၆၃၄

၂.၀၄၀၆

၈.၇၉၄၈

၁၃.၈၉၈၈

၁၀

၁၁

မွန်

၅.၇၇၇၆

၁၂.၆၆၄၀

၁၀.၆၈၃၆

၂၉.၁၂၅၂

၃၂

၁၂

ရခိုင်

၁.၉၈၁၀

၀.၀၀၀၀

၅၆.၅၃၀၀

၅၈.၅၁၁၀

၁၃

၁၃

ရန်ကုန်

၉.၄၆၇၂

၃.၄၉၃၈

၂၃.၀၇၆၀

၃၆.၀၃၇၀

၁၉

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၂၃.၀၅၂၂

၆.၄၁၈၈

၂၁.၀၆၃၈

၅၀.၅၃၄၈

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၀.၄၄၄၂

၂.၇၀၉၆

၀.၅၈၄၀

၁၃.၇၃၇၈

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၀.၀၀၀၀

၀.၀၀၀၀

၀.၀၀၀၀

၀.၀၀၀၀

၁၇

ဧရာဝတီ

၁၆.၇၁၂၀

၁၉.၂၆၀၄

၃၈.၃၂၉၄

၇၄.၃၀၁၈

၂၃

၁၄

စုစုပေါင်း

၅၉၈.၂၉၀၈

၃၄၂.၀၆၆၈

၉၃၁.၈၄၁၉

၁၈၇၂.၁၉၉၅

၃၂၄

၁၈၈

၁၇