တရားမဝင်ဖမ်းဆီးရမိမှု

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှဧပြီလအထိ ဖမ်းဆီးရမိသစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၄၆၆.၂၅

၃၄.၇၄

၁၃၁၀.၇၂

၁၈၁၁.၇၁

၁၆

၄၀

၈၇

ကယား

၉၈၁၃.၄၈

၁၃၆၆.၄၄

၀.၀၀

၁၁၁၇၉.၉၂

၁၀

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၁၂၂.၃၀

၁၂၉.၉၆

၂၈

ချင်း

၁၆.၉၈

၂၉.၉၈

၃၄.၇၅

၈၁.၇၁

၄၄

စစ်ကိုင်း

၁၁၅၈.၀၅

၈၃၀.၂၄

၁၇၀၉.၉၁

၃၆၉၈.၂၀

၂၀၁

၂၀၆

၆၄

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၇.၅၉

၂၇၄.၈၀

၄၉၂.၃၉

၁၃၇

၂၆

၁၂

ပဲခူး

၂၀၅၇.၅၁

၆၅၉.၂၁

၅၀၉.၁၉

၃၂၂၅.၉၀

၂၉၅

၂၁၈

၃၄

မကွေး

၃၃၀.၅၂

၃၃၂.၉၀

၁၄၈.၁၀

၈၁၁.၅၃

၁၅၂

၅၀

မန္တလေး

၂၈၇.၄၁

၃၂၁.၄၅

၃၁၃.၄၂

၉၂၂.၂၈

၁၅၉

၁၁၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၇.၉၂

၁၈.၈၀

၁၉၉.၀၂

၂၄၅.၇၄

၄၇

၂၉

၁၁

မွန်

၂.၇၆

၁၀၀.၂၇

၂၄၇.၀၄

၃၅၀.၀၇

၂၇

၁၂

၁၂

ရခိုင်

၇.၀၉

၈.၇၈

၉၃၇.၂၉

၉၅၃.၁၆

၄၆

၁၃

၁၃

ရန်ကုန်

၇၅.၀၀

၁၀၉.၂၇

၂၉၄.၅၄

၄၇၈.၈၀

၆၇

၅၀

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၆၄.၈၁

၂၅၀.၂၆

၄၆၀.၃၉

၇၇၅.၄၆

၇၆

၅၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၀၈၇.၄၉

၁၂၀.၀၉

၇၆.၈၅

၁၂၈၄.၄၂

၅၇

၆၃ ၁၁

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၅.၁၇

၂၉.၉၃

၁၃၉.၈၀

၁၂ ၁၅

၁၇

ဧရာဝတီ

၉.၃၉

၆၅.၀၄

၁၇၅၅.၉၁

၁၈၃၀.၃၄

၂၈၅

၉၂ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၅၄၂၁.၆၄

၄၅၆၅.၆၀

၈၄၂၄.၁၆

၂၈၄၁၁.၄၁

၁၆

၁၆၈၂

၁၀၆၄

၁၇၂

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၃၀၀.၇၂

၃၁.၉၄

၅၂၄.၀၂

၈၅၆.၆၈

၃၁

၃၆

ကယား

၉၈၀၇.၇၉

၁၃၅၃.၄၆

၀.၀၀

၁၁၁၆၁.၂၅

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၈၂.၄၈

၉၀.၁၅

၂၅

ချင်း

၁၃.၉၁

၂၄.၇၁

၂၄.၆၇

၆၃.၃၀

၃၅

စစ်ကိုင်း

၆၂၈.၀၇

၅၃၄.၁၁

၁၄၄၀.၄၆

၂၆၀၂.၆၄

၁၅၁

၁၆၈

၃၉

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၀.၈၉

၁၈၅.၈၃

၃၉၆.၇၂

၇၅

၁၉

ပဲခူး

၁၈၃၆.၉၄

၅၂၂.၅၂

၃၆၇.၁၈

၂၇၂၆.၆၅

၂၂၇

၁၇၄

၃၀

မကွေး

၃၀၉.၈၉

၂၃၁.၇၀

၁၁၃.၄၃

၆၅၅.၀၁

၉၀

၃၆

မန္တလေး

၁၄၇.၅၄

၂၅၈.၂၁

၂၁၂.၂၃

၆၁၇.၉၉

၁၀၇

၉၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၃.၁၅

၁၃.၇၆

၁၅၈.၂၈

၁၉၅.၂၀

၄၃

၂၈

၁၁

မွန်

၀.၀၉

၉၂.၂၁

၆၈.၉၄

၁၆၁.၂၄

၁၂

ရခိုင်

၅.၅၉

၈.၂၉

၅၆၃.၇၉

၅၇၇.၆၇

၄၁

၁၂

၁၃

ရန်ကုန်

၅၈.၄၉

၉၆.၅၄

၂၃၄.၈၅

၃၈၉.၈၈

၆၂

၄၄

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၃၀.၃၂

၁၆၆.၆၁

၂၂၁.၉၀

၄၁၈.၈၃

၆၁

၄၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၇၆၉.၉၃

၈၈.၁၃

၆၁.၂၆

၉၁၉.၃၂

၅၁

၅၉ ၁၀

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၂.၆၉

၁၀.၁၂

၁၁၇.၅၁

၁၀ ၁၄

၁၇

ဧရာဝတီ

၆.၀၂

၄၇.၂၉

၁၃၁၇.၇၉

၁၃၇၁.၁၀

၂၂၂

၈၁ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၃၉၅၅.၄၈

၃၇၇၈.၄၂

၅၅၈၇.၂၂

၂၃၃၂၁.၁၂

၁၂၄၄

၈၄၅

၁၃၁