တရားမဝင်ဖမ်းဆီးရမိမှု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ဩဂုတ်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၇၁၇.၈၃၅၀

၈၁.၅၄၈၈

၂၀၉၇.၅၈၅၅

၂၈၉၆.၉၆၉၃

၂၇

၁၃၇

၁၆၆

ကယား

၉၈၃၅.၉၄၃၉

၁၄၂၀.၄၃၉၁

၁.၆၁၆၂

၁၁၂၅၇.၉၉၉၂

၄၁

၃၃

ကရင်

၃.၅၄၃၆

၁၄.၄၇၂၀

၁၇၂.၉၅၁၈

၁၉၀.၉၆၇၄

၈၅

၂၂

ချင်း

၂၆.၇၇၅၇

၁၀၄.၃၅၁၅

၁၀၇.၄၅၁၀

၂၃၈.၅၇၈၂

၈၆

၁၅

စစ်ကိုင်း

၂၅၆၆.၅၉၃၀

၁၈၉၃.၆၃၀၈

၄၇၀၅.၄၂၈၈

၉၁၆၅.၆၅၂၆

၆၈၃

၇၆၉

၁၁၈

တနင်္သာရီ

၀.၄၈၂၀

၃၈၇.၄၄၆၈

၆၀၇.၈၃၃၆

၉၉၅.၇၆၂၄

၂၅၇

၆၅

၂၀

ပဲခူး

၂၉၆၁.၇၃၀၁

၁၁၄၄.၀၇၄၅

၈၃၇.၆၀၈၂

၄၉၄၃.၄၁၂၈

၅၄၆

၃၈၈

၅၄

မကွေး

၅၄၄.၇၇၃၂

၆၉၄.၂၁၄၄

၃၈၀.၆၁၁၇

၁၆၁၉.၅၉၉၃

၃၇၈

၁၄၄

၁၁

မန္တလေး

၅၀၀.၉၉၇၇

၇၂၉.၆၉၈၃

၅၈၁.၇၇၅၇

၁၈၁၂.၄၇၁၇

၄၈၂

၃၂၇

၁၀

‌နေပြည်တော်

၄၇.၈၂၈၀

၅၆.၃၅၅၉

၄၂၂.၁၂၈၈

၅၂၆.၃၁၂၇

၁၄၉

၁၁၄

၁၉

၁၁

မွန်

၈.၅၃၉၈

၆၆၃.၇၂၄၈

၃၂၇.၃၁၄၀

၉၉၉.၅၇၈၆

၁၃၂

၄၃

၁၂

ရခိုင်

၂၅.၇၃၄၆

၅၁.၇၇၆၄

၁၆၀၂.၀၁၁၄

၁၆၇၉.၅၂၂၄

၁၈၇

၆၁

၁၃

ရန်ကုန်

၁၃၄.၃၉၃၆

၁၃၅.၄၂၅၇

၄၆၂.၅၅၁၂

၇၃၂.၃၇၀၅

၁၆၇

၁၀၈

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၁၇၆.၂၇၄၃

၄၆၂.၀၁၄၄

၁၄၃၄.၆၂၂၆

၂၀၇၂.၉၁၁၃

၂၄၁

၁၄၈

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၅၂၀.၆၄၁၆

၄၅၆.၈၁၄၁

၁၃၃.၈၇၀၆

၂၁၁၁.၃၂၆၃

၁၇၉

၂၁၂ ၁၅

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၂၄.၁၀၇၈

၁၆၃.၉၀၁၉

၄၈.၀၃၉၀

၂၃၆.၀၄၈၇

၁၉ ၂၂

၁၇

ဧရာဝတီ

၁၂.၉၂၅၀

၁၁၃.၄၁၃၈

၃၀၆၇.၁၁၆၈

၃၁၉၃.၄၅၅၆

၅၁၅

၁၇၈ ၃၉

စုစုပေါင်း

၁၉၁၀၉.၁၁၈၉

၈၅၇၃.၃၀၃၂

၁၆၉၉၀.၅၁၆၉

၄၄၆၇၂.၉၃၉၀

၂၈

၄၂၈၄

၂၈၁၅

၃၁၅

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှဧပြီလအထိ ဖမ်းဆီးရမိသစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၄၆၆.၂၅

၃၄.၇၄

၁၃၁၀.၇၂

၁၈၁၁.၇၁

၁၆

၄၀

၈၇

ကယား

၉၈၁၃.၄၈

၁၃၆၆.၄၄

၀.၀၀

၁၁၁၇၉.၉၂

၁၀

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၁၂၂.၃၀

၁၂၉.၉၆

၂၈

ချင်း

၁၆.၉၈

၂၉.၉၈

၃၄.၇၅

၈၁.၇၁

၄၄

စစ်ကိုင်း

၁၁၅၈.၀၅

၈၃၀.၂၄

၁၇၀၉.၉၁

၃၆၉၈.၂၀

၂၀၁

၂၀၆

၆၄

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၇.၅၉

၂၇၄.၈၀

၄၉၂.၃၉

၁၃၇

၂၆

၁၂

ပဲခူး

၂၀၅၇.၅၁

၆၅၉.၂၁

၅၀၉.၁၉

၃၂၂၅.၉၀

၂၉၅

၂၁၈

၃၄

မကွေး

၃၃၀.၅၂

၃၃၂.၉၀

၁၄၈.၁၀

၈၁၁.၅၃

၁၅၂

၅၀

မန္တလေး

၂၈၇.၄၁

၃၂၁.၄၅

၃၁၃.၄၂

၉၂၂.၂၈

၁၅၉

၁၁၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၇.၉၂

၁၈.၈၀

၁၉၉.၀၂

၂၄၅.၇၄

၄၇

၂၉

၁၁

မွန်

၂.၇၆

၁၀၀.၂၇

၂၄၇.၀၄

၃၅၀.၀၇

၂၇

၁၂

၁၂

ရခိုင်

၇.၀၉

၈.၇၈

၉၃၇.၂၉

၉၅၃.၁၆

၄၆

၁၃

၁၃

ရန်ကုန်

၇၅.၀၀

၁၀၉.၂၇

၂၉၄.၅၄

၄၇၈.၈၀

၆၇

၅၀

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၆၄.၈၁

၂၅၀.၂၆

၄၆၀.၃၉

၇၇၅.၄၆

၇၆

၅၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၀၈၇.၄၉

၁၂၀.၀၉

၇၆.၈၅

၁၂၈၄.၄၂

၅၇

၆၃ ၁၁

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၅.၁၇

၂၉.၉၃

၁၃၉.၈၀

၁၂ ၁၅

၁၇

ဧရာဝတီ

၉.၃၉

၆၅.၀၄

၁၇၅၅.၉၁

၁၈၃၀.၃၄

၂၈၅

၉၂ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၅၄၂၁.၆၄

၄၅၆၅.၆၀

၈၄၂၄.၁၆

၂၈၄၁၁.၄၁

၁၆

၁၆၈၂

၁၀၆၄

၁၇၂

 

 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ မတ်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိ သစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၃၀၀.၇၂

၃၁.၉၄

၅၂၄.၀၂

၈၅၆.၆၈

၃၁

၃၆

ကယား

၉၈၀၇.၇၉

၁၃၅၃.၄၆

၀.၀၀

၁၁၁၆၁.၂၅

ကရင်

၂.၃၀

၅.၃၆

၈၂.၄၈

၉၀.၁၅

၂၅

ချင်း

၁၃.၉၁

၂၄.၇၁

၂၄.၆၇

၆၃.၃၀

၃၅

စစ်ကိုင်း

၆၂၈.၀၇

၅၃၄.၁၁

၁၄၄၀.၄၆

၂၆၀၂.၆၄

၁၅၁

၁၆၈

၃၉

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၁၀.၈၉

၁၈၅.၈၃

၃၉၆.၇၂

၇၅

၁၉

ပဲခူး

၁၈၃၆.၉၄

၅၂၂.၅၂

၃၆၇.၁၈

၂၇၂၆.၆၅

၂၂၇

၁၇၄

၃၀

မကွေး

၃၀၉.၈၉

၂၃၁.၇၀

၁၁၃.၄၃

၆၅၅.၀၁

၉၀

၃၆

မန္တလေး

၁၄၇.၅၄

၂၅၈.၂၁

၂၁၂.၂၃

၆၁၇.၉၉

၁၀၇

၉၆

၁၀

‌နေပြည်တော်

၂၃.၁၅

၁၃.၇၆

၁၅၈.၂၈

၁၉၅.၂၀

၄၃

၂၈

၁၁

မွန်

၀.၀၉

၉၂.၂၁

၆၈.၉၄

၁၆၁.၂၄

၁၂

ရခိုင်

၅.၅၉

၈.၂၉

၅၆၃.၇၉

၅၇၇.၆၇

၄၁

၁၂

၁၃

ရန်ကုန်

၅၈.၄၉

၉၆.၅၄

၂၃၄.၈၅

၃၈၉.၈၈

၆၂

၄၄

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၃၀.၃၂

၁၆၆.၆၁

၂၂၁.၉၀

၄၁၈.၈၃

၆၁

၄၉

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၇၆၉.၉၃

၈၈.၁၃

၆၁.၂၆

၉၁၉.၃၂

၅၁

၅၉ ၁၀

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၁၄.၇၀

၉၂.၆၉

၁၀.၁၂

၁၁၇.၅၁

၁၀ ၁၄

၁၇

ဧရာဝတီ

၆.၀၂

၄၇.၂၉

၁၃၁၇.၇၉

၁၃၇၁.၁၀

၂၂၂

၈၁ ၂၄

စုစုပေါင်း

၁၃၉၅၅.၄၈

၃၇၇၈.၄၂

၅၅၈၇.၂၂

၂၃၃၂၁.၁၂

၁၂၄၄

၈၄၅

၁၃၁

 

 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှဇူလိုင်လအထိ ဖမ်းဆီးရမိသစ်၊ တရားခံနှင့် ယာဉ်/ ယန္တရားစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

ကျွန်း 

သစ်မာ 

အခြား 

စုစုပေါင်း

(တန်)

တရားခံ

ယာဉ်/ ယန္တရား

ချိန်း ဆော

(တန်)

(တန်)

(တန်)

နိုင်ငံ ခြား သား

နိုင်ငံ သား

ကချင်

၆၃၅.၉၀၂၄

၆၂.၁၃၄၄

၁၈၅၂.၃၅၁၇

၂၅၅၀.၃၈၈၅

၂၇

၁၀၄

၁၂၆

ကယား

၉၈၁၈.၃၀၇၈

၁၃၈၃.၈၄၄၃

၁.၆၁၆၂

၁၁၂၀၃.၇၆၈၃

၁၆

၂၀

ကရင်

၃.၂၁၆၆

၁၂.၄၃၅၂

၁၂၉.၂၅၆၄

၁၄၄.၉၀၈၂

၄၂

၁၄

ချင်း

၂၆.၇၇၅၇

၅၅.၃၆၉၇

၈၀.၈၈၉၉

၁၆၃.၀၃၅၃

၆၇

၁၃

စစ်ကိုင်း

၁၉၀၉.၁၄၂၂

၁၂၇၆.၉၉၈၂

၃၅၂၀.၅၂၉၅

၆၇၀၆.၆၆၉၉

၄၁၁

၄၉၀

၉၅

တနင်္သာရီ

၀.၀၀

၂၇၆.၇၈၄၃

၄၅၄.၁၉၂၇

၇၃၀.၉၇၇၀

၁၉၄

၄၇

၁၃

ပဲခူး

၂၄၃၅.၂၄၉၃

၇၉၈.၃၀၉၅

၆၄၃.၅၃၇၆

၃၈၇၇.၀၉၆၄

၄၁၉

၂၈၈

၃၈

မကွေး

၄၂၈.၈၉၃၃

၄၉၀.၁၄၈၉

၂၅၃.၂၀၂၈

၁၁၇၂.၂၄၅၀

၂၅၂

၁၀၀

မန္တလေး

၃၈၄.၆၈၆၄

၄၆၈.၀၅၄၅

၄၆၀.၁၇၃၃

၁၃၁၂.၉၁၄၂

၂၈၈

၁၈၈

၁၀

‌နေပြည်တော်

၃၆.၃၁၇၂

၃၉.၂၆၉၃

၂၉၈.၉၀၆၉

၃၇၄.၄၉၃၄

၉၆

၅၈

၁၁

မွန်

၇.၅၃၆၈

၄၈၀.၄၇၈၂

၂၉၉.၁၉၄၂

၇၈၇.၂၀၉၂

၄၅

၂၆

၁၂

ရခိုင်

၇.၀၉၁၀

၃၀.၀၈၇၀

၁၃၁၆.၃၉၄၉

၁၃၅၃.၅၇၂၉

၁၀၂

၃၃

၁၃

ရန်ကုန်

၁၀၅.၈၂၁၅

၁၂၇.၅၁၃၁

၄၃၄.၅၇၉၂

၆၆၇.၉၁၃၈

၁၂၅

၇၅

၁၄

ရှမ်း(တောင်)

၁၄၄.၉၂၉၃

၃၆၉.၁၈၃၈

၁၀၁၃.၀၁၀၂

၁၅၂၇.၁၂၃၃

၁၄၆

၉၆

၁၅

ရှမ်း(မြောက်)

၁၂၇၆.၁၆၁၆

၁၉၈.၅၂၄၄

၉၄.၃၇၀၀

၁၅၆၉.၀၅၆၀

၁၁၃

၁၁၄ ၁၄

၁၆

ရှမ်း(ရှေ့)

၂၄.၁၀၇၈

၁၀၃.၈၄၀၄

၃၅.၄၈၆၈

၁၆၃.၄၃၅၀

၁၅ ၁၈

၁၇

ဧရာဝတီ

၁၁.၃၁၁၂

၈၅.၆၁၂၂

၂၅၈၄.၉၃၁၂

၂၆၈၁.၈၅၄၆

၄၀၅

၁၃၅ ၂၈

စုစုပေါင်း

၁၇၂၅၅.၄၅၀၁

၆၂၅၈.၅၈၇၄

၁၃၄၇၂.၆၂၃၅

၃၆၉၈၆.၆၆၁၀

၂၈

၂၈၄၀

၁၈၄၁

၂၃၅