သစ်တောများအား မှီခိုနေထိုင်သူများ၏ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက်သစ်တော ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူအခြေပြု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ စံပြသစ်တောများ တည်ထောင်ခြင်း စီမံကိန်း (AFoCO/015/2020)အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သစ်တောများအား မှီခိုနေထိုင်သူများ၏ လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက်သစ်တော ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူအခြေပြု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ စံပြသစ်တောများ တည်ထောင်ခြင်း စီမံကိန်း (AFoCO/015/2020)အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းProject Assistant(Financial)

date: 
Tuesday, November 3, 2020 - 16:00