အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂၈၉/၂၀၂၀

ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းများ၊ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်း၊သစ်တောနယ်မြေပြင်ပတွင်စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ပြီးသစ်တောဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသစ်တောစိုက်ခင်းများနှင့်သစ်တောသစ်ပင်များမှထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် သစ်လုံး၊တိုင်၊မျောများအတွက်ကောက်ခံမည့်အခွန်နှုန်းသတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

date: 
Monday, November 9, 2020 - 10:15