အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၉/၂၀၂၁

ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် သစ်တောမြေများတွင် ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီး(၆)ခုရှိ သစ်တောမြေ (၈၇၀၇၉)ဧက၊ လုပ်ကွက်(၃၅)ကွက်၊ လုပ်ငန်းရှင်(၁၉)ဦးတို့ကို တင်ဒါအောင်မြင်သူများအဖြစ် ၂၉-၁-၂၀၁၅ ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ လင/စခ/၀၃၅(၄၃၂-၄၆၀/၂၀၁၅)၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

date: 
Tuesday, January 12, 2021 - 17:00