ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရမျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်သဘာဝအပင်များအနက်စီးပွားရေးအလို့ငှာမျိုးပွားစိုက်ပျိုးခြင်းပြုနိုင်သောသဘာဝအပင်အမျိုးအမည်များ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်များအနက် စီးပွားရေးအလို့ငှာ မျိုးပွားစိုက်ပျိုးခြင်း ပြုနိုင်သော သဘာဝအပင်အမျိုးအမည်များကို အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်သည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
https://bit.ly/39BQi0F

date: 
Thursday, January 14, 2021 - 15:45