သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောခေါင်း(ရုပ်လုံးသွင်း)၊ ဆက်သွယ်ရေး(၄)၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄) ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊ အချိန် ၊ နေရာ နှင့် ခုံအမှတ်များ ကြေညာခြင်း

သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောခေါင်း(ရုပ်လုံးသွင်း)၊ ဆက်သွယ်ရေး(၄)၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄) ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊ အချိန် ၊ နေရာ နှင့် ခုံအမှတ်များ ကြေညာခြင်း

date: 
Thursday, January 26, 2023 - 16:15