ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

          သစ်တောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည်တည်တံ့အောင် ပြုစုထိန်းသိမ်းပြီး စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ် ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်အတွက် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ ကျေးလက်ပြည်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအား သစ်တောကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုရေးနှင့် လူမှုသစ်တောလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကာလတိုလုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်တန်းများဖွင့် လှစ်ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအကူအညီဖြင့် ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန (Central Forestry Development Training Center-CFDTC) အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ မှော်ဘီမြို့တွင် ၁၉၈၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် တည်ဆောက်ရေးပြီးစီး၍ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ မေလမှစတင်၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ကျေးလက်ပြည်သူများနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများအား လူမှုသစ်တောပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၏ အကူအညီဖြင့် ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းခွဲ (CFDTC, Sub Center) အား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင်တည်​ဆောက်ခဲ့ရာ၊ ၂၀၀၃ခုနှစ် မေလတွင် ပြီးစီး၍ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(မှော်ဘီသင်တန်းကျောင်း)

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းများအစီအစဉ်

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းကာလ

သင်တန်းသားအဆင့်

သင်တန်းသားဦးရေ

ရက်

သတ္တ

မှ

ထိ

၁။

တောကြပ်အကြိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄)

5

၂၉-၁၀-၂၀၁၉

၃၀-၁၁-၂၀၁၉

တောကြပ်

50

၂။

မီးငြှိမ်းသတ်ရေးအထောက်အကူပြုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)

1

၄-၁၁-၂၀၁၉

၈-၁၁-၂၀၁၉

တောခေါင်း၊  တောကြပ်

30

၃။

သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်း

1

၂၅-၁၁-၂၀၁၉

၂၉-၁၁-၂၀၁၉

တိရစ္ဆာန်ထိန်း-၅

17

၄။

ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ် သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)

1

၉-၁၂-၂၀၁၉

၁၃-၁၂-၂၀၁၉

တောအုပ်

30

၅။

တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သစ်တောမှုတည်ဆောက်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)

1

၁၆-၁၂-၂၀၁၉

၂၀-၁၂-၂၀၁၉

တောအုပ်ကြီး

20

၆။

တောကြပ်အကြိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅)

5

၆-၁-၂၀၂၀

၇-၂-၂၀၂၀

တောကြပ်

50

၇။

Integrated Coastal Management for Mangrove & Coastal Resources Training Course No-(4)

2

၂၀-၁-၂၀၂၀

၃၁-၁-၂၀၂၀

တောအုပ်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများ

30

၈။

သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)

1

၁၀-၂-၂၀၂၀

၁၄-၂-၂၀၂၀

တောခေါင်း

30

၉။

တောကြပ်အကြိုလုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)

5

၁၇-၂-၂၀၂၀

၂၀-၃-၂၀၂၀

တောကြပ်

50

၁၀။

Integrated Coastal Management for Mangrove & Coastal Resources Training Course No-(5)

2

၁၆-၃-၂၀၂၀

၂၇-၃-၂၀၂၀

တောအုပ်ကြီးနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများ

30

၁၁။

GPS / Global Mapper /ArcGIS Software များအသုံးပြု၍ မြေပုံထုတ် လုပ်ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

2

၂၇-၄-၂၀၂၀

၈-၅-၂၀၂၀

တောအုပ်နှင့် ရုံးဝန်ထမ်းများ

30

၁၂။

သစ်မျိုးသန့်ပြန့်ပွားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၇)

1

၁၁-၅-၂၀၂၀

၁၅-၅-၂၀၂၀

တောအုပ်

30

၁၃။

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ ယာဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဘေးရန်ကင်းစွာမောင်းနှင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)

1

၈-၆-၂၀၂၀

၁၂-၆-၂၀၂၀

တောခေါင်း၊ တောကြပ်၊ ရုံးအကူ၊ ရုံးစောင့်၊  လက်တွေ့ယာဉ် မောင်းနှင်နေ သူများ

30

၁၄။

ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး အထောက်အကူပြုဝါးနှင့် ဝါးထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၈)

2

၈-၆-၂၀၂၀

၁၉-၆-၂၀၂၀

ပြည်သူ

30

၁၅။

Natural Resource Administration Training Course No-(2)

1

၂၂-၆-၂၀၂၀

၂၇-၆-၂၀၂၀

တောအုပ်ကြီး

20

၁၆။

ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး အထောက်အကူပြုကြိမ် ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅)

2

၆-၇-၂၀၂၀

၁၇-၇-၂၀၂၀

ပြည်သူ

30

၁၇။

ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မှတ်တမ်းများထားရှိခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)

1

၂၀-၇-၂၀၁၉

၂၄-၇-၂၀၂၀

ငယ်/စာရေး

30

၁၈။

စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)

1

၃-၈-၂၀၂၀

၇-၈-၂၀၂၀

တောခေါင်း၊ တောကြပ်၊ ပျိုးဥယျာဉ် ဝန်ထမ်း၊ ရုံးစောင့်၊ ရုံးအကူ

30

၁၉။

GPS / Global Mapper /ArcGIS Software များအသုံးပြု၍ မြေပုံထုတ် လုပ်ခြင်း/Flying Camera UAV(Drone)အသုံးပြုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့် VR Camera အသုံးပြုခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)

2

၁၇-၈-၂၀၂၀

၂၈-၈-၂၀၂၀

တောအုပ်ကြီး

20

၂၀။

သစ်အခြေခံလက်မှုအနုပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

2

၇-၉-၂၀၂၀

၁၈-၉-၂၀၂၀

ပြည်သူ

30

 

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန(ပုသိမ်ကြီး)တွင်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအစီအစဉ်

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းသား  (ပြည်သူ/ဝန်ထမ်း) သင်တန်းကာလ လျာထားဦးရေ
မှ ထိ
သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) တောအုပ် ၂၀-၅-၂၀၁၉ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ၂၀
တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သစ်တောမှုတည်ဆောက်ခြင်း   သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) တောအုပ် ၁၀-၆-၂၀၁၉ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးခြင်းနည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၆) တောအုပ်ကြီး ၂-၁၂-၂၀၁၉ ၆-၁၂-၂၀၁၉ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး အထောက်အကူပြုကြိမ် ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ပြည်သူ ၁၃-၁-၂၀၂၀ ၂၄-၁-၂၀၂၀ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်သင်တန်း(On site) ပြည်သူ ၁၇-၂-၂၀၂၀ ၂၁-၂-၂၀၂၀ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်း   စနစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅) တောအုပ် ၁၆-၃-၂၀၂၀ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ၂၀
ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းလမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၅) တောအုပ် ၁၁-၅-၂၀၂၀ ၂၂-၅-၂၀၂၀ ၂၀
သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) တောခေါင်း ၂၄-၇-၂၀၂၀ ၃၁-၇-၂၀၂၀ ၂၀
ဒေသခံပြည်သူများ၏လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးအထောက်အကူပြုဝါးနှင့် ဝါးထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၉) ပြည်သူ ၁၇-၈-၂၀၂၀ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ၂၀
၁၀ စက်ကရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆) တောခေါင်း ၇-၉-၂၀၂၀ ၁၁-၉-၂၀၂၀ ၂၀

 

လက်ရှိဆရာအင်အား

ဗဟိုသစ်တောလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာရေးဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၂) ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ (၄) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇) ဦးဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။