စာအုပ်စာတမ်းများ(အခြား)

Title Download
FREDIP Project ES Documents Presentation by Dr. Zar Chi Win Download
FREDIP Project Overview Presentation by Dr. Thaung Naing OO Download
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရမျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်သဘာဝအပင်များအနက်စီးပွားရေးအလို့ငှာမျိုးပွားစိုက်ပျိုးခြင်းပြုနိုင်သောသဘာဝအပင်အမျိုးအမည်များ Download
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင်များ Download
The legality of timber in Myanmar Download
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Download
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအနက် စီးပွားရေးအလို့ငှာ မွေးမြူခြင်းပြုနိုင်သော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အမျိုးအမည်များ Download
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI)2017-2018 Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI) Annex to the 3rd and 4th EITI Forestry Reports Brief Description of Some Minor Forest Protucts April 2020 Download
MYANMAR EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE(MEITI)2016-2017 Download
စတင်ခန့်ရာထူး( တောအုပ်ကြီး)ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ Download
Forestry in Myanmar Download
COMMUNITY FORESTRY: A STRATEGIC PLAN ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမံချက်(၂၀၁၈-၂၀၂၀) Download
အသေးစားနှင့်အလတ်စား ရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုနှင့် သစ်တောများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု Download

Pages