၀န်ကြီးဌာနမှ တည်ထောင်ထားရှိသည့် စက်မှုကုန်ကြမ်း စိုက်ခင်း

နိုင်ငံပိုင်စက္ကူစက်ရုံကြီးများ၊ မီးခြစ်စက်ရုံများနှင့် အခြားသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ကုန်ကြမ်းအဖြစ်  အသုံးပြုသောစက်ရုံကြီးများအတွက်  လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးသည့် စိုက်ခင်းများဖြစ်ပါသည်။ စက္ကူစက်ရုံများ အတွက် ယူကလစ် ၊ ယမနေ ၊ ဝါး စသည်တို့စိုက်ပျိုး၍ မီးခြစ်စက်ရုံများအတွက် လက်ပံ၊ ဒီဒူး စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။