လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

Title Download
သစ်စက်တည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Download
ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Download
ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကုန်းကြမ်းစိုက်ခင်း(ကြံ/သီဟိုဠ်/ပီလောပီနံ/ကော်ဖီ)တည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူကလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ Download
ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ Download
ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းတည်ထောင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ Download
ပုဂ္ဂလိကရော်ဘာစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ Download
ပုဂ္ဂလိက(ရော်ဘာ၊ ဆီအုန်း၊ စက်မှုကုန်းကြမ်း)စိုက်ခင်းတည်ထောင်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ Download
ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခွင့်ရရှိသူက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ Download