ဥပဒေများ

Title Download
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးဉပဒေ Download
သစ်တောနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) Download
သစ်တောနည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) Download
သစ်တောဥပဒေ Download
သစ်တောဥပဒေကြမ်း Download
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၂၀၁၈) ပြင်ဆင်ချက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မူကြမ်း) Download
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၂၀၁၈) ပြင်ဆင်ချက် (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မူကြမ်း) Download
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ Download
Forest_Law_1992_(English) Download
MYANMAR FOREST POLICY, 1995 POLICY STATEMENT Download
Forest Rules 1995(Englsih) Download
မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ Download
National Land Use Policy (Draft) –English Version Download
National Land Use Policy (Draft) –Myanmar Version Download
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ Download
သစ်တောနည်းဥပဒေ Download
သစ်တောဥပဒေ Download
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ Download
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ Download
နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေ Download
Lapadaung Copper Mine_ESIA_Terms of Reference(Myanmar) Download
Lapadaung Copper Mine_ESIA_Terms of Reference(English) Download
Lapadaung Copper Mine_ESIA_Scoping Study Report(Myanmar) Download
Lapadaung Copper Mine_ESIA_Scoping Study Report(English) Download
Lapadaung Copper Mine, ESIA-ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT(Draft) Part I (English) Download
Lapadaung Copper Mine, ESIA-ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (Draft)Part II (English) Download
Lapadaung Copper Mine, ESIA-ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT Summary (Myanmar) Download
Lapadaung Copper Mine, CESMS-Construction Environmental Social Management System(English) Download
Lapadaung Copper Mine, CESMS-Construction Environmental Social Management System(Myanmar) Download
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ စီပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် IEE, EIA အစီရင်ခံစာပြုစုခြင်းနှင့် EMP ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ Download
Enviromental Law Download
Forest Rule Download