ပုဂ္ဂလိက စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် မြေငှားရမ်းခ

ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် မြေငှားရမ်းခနှုန်းများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

သစ်တောဦးစီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၆၁/၂၀၁၇)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်
 
စဉ် အမျိုးအစား
လက်ရှိမြေငှားရမ်းခ(ကျပ်) 
(တစ်ဧက/တစ်နှစ်)
ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်မြေငှားရမ်းခ(ကျပ်) 
(တစ်ဧက/တစ်နှစ်)
ပုဂ္ဂလိကကျွန်းစိုက်ခင်း ၂၀၀ ၁၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကသစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်း ၂၀၀ ၁၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကရော်ဘာစိုက်ခင်း    
  (က) (၁) နှစ်မှ (၇) နှစ်အထိ ၅၀၀ ၁၀၀၀
  (ခ)   (၈) နှစ်မှ ခွင့်ပြုကာလအထိ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကဆီအုန်းစိုက်ခင်း    
  (က) (၁) နှစ်မှ (၅) နှစ်အထိ ၅၀၀ ၁၀၀၀
  (ခ)   (၆) နှစ်မှ ခွင့်ပြုကာလအထိ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကုန်ကြမ်းစိုက်ခင်း(ကြံ၊ သီဟိုဠ်၊ ပီလောပီနံ) ၁၀၀၀ ၂၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကစက်မှုကုန်ကြမ်းစိုက်ခင်း(ကော်ဖီ) ၆၀၀ ၂၀၀၀
ပုဂ္ဂလိကဥယျာဉ်ခြံ ၁၀၀၀ ၂၀၀၀

ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် မြေငှားရမ်းခနှုန်းများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်နှုန်းဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။