သစ်တောမူဝါဒ

သစ်တောမူဝါဒ(၆)ချက်
ရေ၊မြေ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာ၀အပင်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း။
သစ်တောသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ထာ၀စဉ် တည်တံ့ စေခြင်း။
ပြည်သူတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးခြင်း။
သစ်တောသယံဇာတများမှ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် များအကောင်းဆုံးရရှိရေး စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေခြင်း။
သစ်တောများ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဇီ၀မျိုးစုံ မျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးတွင် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း ပါ၀င်ဆောင်ရွက် လာစေခြင်း။
နိုင်ငံတော်၏လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သစ်တောသယံဇာတများ၏ အရေးပါမှုအပေါ် ပြည်သူများ၏အသိအမြင်ကို ရှင်သန်ကြီးထွား လာစေခြင်း။