ဒေသခံပြည်သူအစုအွဖွဲ့ပိုင်သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ပြီးစီးမှု