သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

[email protected]

067-3405477

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)

[email protected]

067-3405015

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒ/စီမံကိန်း)

[email protected]

067-3405018

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

[email protected]

067-3405401

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာန

[email protected]

067-3405399

သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန

[email protected]

067-3405019

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

[email protected]

067-3405396

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

[email protected]

067-3405112

ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန

[email protected]

067-3405115

တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာန

[email protected]

067-3405156

တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာန

[email protected]

067-3405113

စစ်ဆေးရေးဌာန

[email protected]

067-3405116

သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

[email protected]

067-3405002

ကချင်ပြည်နယ်

[email protected]

074-22331

ကယားပြည်နယ်

[email protected]

083-21038

ကရင်ပြည်နယ်

[email protected]

058-21923

ချင်းပြည်နယ်

[email protected]

070-21107

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

071-22879

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

059-23539

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

052-21948

 ကွေးတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

063-23034/ 063-23032

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

02-36352/ 02-36355

မွန်ပြည်နယ်

[email protected]

057-24668

ရခိုင်ပြည်နယ်

[email protected]

043-21620

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

01-681916/ 01-681913

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ကြီး)

[email protected]

081-2121838

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)

[email protected]

084-21683

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

[email protected]

082-23867

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

[email protected]

042-24511

နေပြည်တော် 

[email protected]

067-22007