သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

dg@forest.gov.mm

067-3405477

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)

ddgadmin@forest.gov.mm

067-3405015

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒ/စီမံကိန်း)

ddgpp@forest.gov.mm

067-3405018

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

administration@forest.gov.mm

067-3405401

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာန

psd@forest.gov.mm

067-3405399

သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန

nfpd@forest.gov.mm

067-3405019

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

finance@forest.gov.mm

067-3405396

လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာန

trdd@forest.gov.mm

067-3405112

ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန

watershed@forest.gov.mm

067-3405115

တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာန

zoo@forest.gov.mm

067-3405156

တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာန

extension@forest.gov.mm

067-3405113

စစ်ဆေးရေးဌာန

inspection@forest.gov.mm

067-3405116

သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန

nwcd@forest.gov.mm

067-3405002

ကချင်ပြည်နယ်

kachindiroffice@forest.gov.mm

074-22331

ကယားပြည်နယ်

kayahdiroffice@forest.gov.mm

083-21038

ကရင်ပြည်နယ်

kayindiroffice@forest.gov.mm

058-21923

ချင်းပြည်နယ်

chindiroffice@forest.gov.mm

070-21107

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

sagaingdiroffice@forest.gov.mm

071-22879

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

tanintharyidiroffice@forest.gov.mm

059-23539

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

bagodiroffice@forest.gov.mm

052-21948

 ကွေးတိုင်းဒေသကြီး

magwediroffice@forest.gov.mm

063-23034/ 063-23032

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

mandalaydiroffice@forest.gov.mm

02-36352/ 02-36355

မွန်ပြည်နယ်

mondiroffice@forest.gov.mm

057-24668

ရခိုင်ပြည်နယ်

rakhaingdiroffice@forest.gov.mm

043-21620

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

yangondiroffice@forest.gov.mm

01-681916/ 01-681913

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ကြီး)

shantaunggyidiroffice@forest.gov.mm

081-2121838

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)

shankyaingtonddoffice@forest.gov.mm

084-21683

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

shanlaishoddoffice@forest.gov.mm

082-23867

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ayeyarwaddydiroffice@forest.gov.mm

042-24511

နေပြည်တော် 

nptdiroffice@forest.gov.mm

067-22007