ပုဂ္ဂလိက(သစ်မာ)စိုက်ခင်း

သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောမြေ (ကြိုးဝိုင်းတော/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)များ အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းဇုန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပုဂ္ဂလိက (သစ်မာ) စိုက်ခင်းအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုလျှက်ရှိပါသည်-
(၁) အနာဂတ်ကာလနိုင်ငံတော်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊
(၂) တိုးတက်များပြားလာသည့် ပြည်သူလူထု၏သစ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊
(၃) သစ်တောကဏ္ဍမှ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊
(၄) မိမိပိုင်သစ်အဖြစ် တရားဝင်ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိပြီး စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ရရှိ စေရန်၊
(၅) နိုင်ငံတော်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
(၆) ရာသီဥတုပြေပြစ်မျှတလာပြီး လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
(၇) အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သစ်တောသယံဇာတအမွေအနှစ်များ ဖန်တီး လွှဲပြောင်း ပေးအပ်နိုင်စေရန်၊

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကသစ်မာစိုက်ခင်း (၄၃၇၂.၇၀) ဧက ၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၅၄၈၁.၁၈)ဧက ၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၇၄၃၉.၇၅) ဧက၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၆၇၄၄.၇၈)ဧက၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၆၂၁၉.၀၃)ဧက၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၇၄၅၂.၃၈)ဧက ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၁၂၇၈၄.၈၉)ဧက ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်(၁၃၇၅၉.၄၁)ဧက၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်(၁၄၃၈၅.၇၄)ဧက၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် (၁၆၈၃၂.၄၄)ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် မတ်လကုန်အထိ (၉၄၁၇.၉၆)ဧကကို တည်ထောင်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်

စဉ်