ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ မြွက်ကြားသည့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာအမှာစကား

Video: