အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၃/၂၀၂၂ သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၃/၂၀၂၂
သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

date: 
Wednesday, September 14, 2022 - 14:15