၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်ထိ ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်းအရ ကျွန်းနှင့်သစ်မာနှစ်စဉ်တောထွက်

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Summary: 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်ထိ ခရိုင်သစ်တောအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်းအရ ကျွန်းနှင့်သစ်မာနှစ်စဉ်တောထွက်