သစ်တောဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိခွင့်ပြု ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အရာထမ်းအင်အား (၅၃၈)နေရာနှင့် အမှုထမ်းအင်အား (၁၄၉၁၁) နေရာ စုစုပေါင်း (၁၅၄၄၉)နေရာ ဖြစ်ပါသည်။