ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း တည်ထောင်ထားရှိသည့် ကျွန်းစိုက်ခင်း များတွင်ကျရောက်တတ်သည့် ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ များအား ဘက်ပေါင်းစုံ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း စီမံကိန်း (AFoCO/014/2020)အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း တည်ထောင်ထားရှိသည့် ကျွန်းစိုက်ခင်း များတွင်ကျရောက်တတ်သည့် ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ များအား ဘက်ပေါင်းစုံ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း စီမံကိန်း (AFoCO/014/2020)အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Project Assistant and Project Secretary

date: 
Wednesday, November 4, 2020 - 10:30